21-09-2023r. |
Imieniny obchodzą: Jonasza, Mateusza, Hipolita

szukaj:

Jesteś tutaj: Strona Główna » Archiwum 2018 - 2021 » Projekt: Ku lepszej edukacji w Gminie Tomaszów Mazowiecki

Projekt: Ku lepszej edukacji w Gminie Tomaszów Mazowiecki

16-06-2020

Projekt: Ku lepszej edukacji w Gminie Tomaszów Mazowiecki
ROK SZKOLNY 2020/2021

Gmina Tomaszów Mazowiecki od 1 lipca 2019 r. realizuje projekt pn. „Ku lepszej edukacji w Gminie Tomaszów Mazowiecki”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Oś priorytetowa: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,  Działanie Wysoka jakość edukacji Poddziałanie Kształcenie ogólne.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u 279 uczniów uczęszczających do 5 szkół podstawowych Gminy Tomaszów Mazowiecki, w miejscowościach: Komorów, Smardzewice, Wiaderno, Chorzęcin i Zawada, poprzez organizacje dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni komputerowych w nowoczesny sprzęt oraz podniesienie kompetencji 55 nauczycieli tych szkół. Projekt, poprzez realizację celu głównego wpisuje się w cel szczegółowy – planujemy poszerzyć wiedzę i rozwinąć kompetencję wśród uczniów szkół podstawowych w Gminie Tomaszów Mazowiecki.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta z Samorządem Województwa Łódzkiego w dniu 30 stycznia 2019 r.

Projekt jest realizowany w okresie dwóch lat tj. od 1 lipca 2019 r. do  30 czerwca 2021 r.

Koszt całkowity zadania: 1.409.349,98 zł,

 • w tym dofinansowanie projektu z UE: 1.310.694,58 zł,
 • w tym wkład własny: 98.655,40 zł.

Beneficjentem projektu jest  Gmina Tomaszów Mazowiecki.

Uczestnikami projektu są m.in. uczniowie i uczennice oraz nauczyciele szkół podstawowych
z gminy Tomaszów Mazowiecki tj.:

 1. Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie
 2. Szkoły Podstawowej w Zawadzie
 3. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smardzewicach
 4. Zespołu Szkół w Wiadernie
 5. Zespołu Szkół w Komorowie

W dniach od 17-21 sierpnia 2020 r. będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca dla uczniów ww. szkół na zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2020/2021.

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych dostępnych od 22 czerwca 2020 r. na stronach internetowych oraz w sekretariatach poszczególnych szkół, objętych projektem.

W ramach projektu realizuje się następujące formy wsparcia dla uczniów:

 1. Zajęcia kształtujące u uczniów kompetencje w zakresie języka obcego – realizuje się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia
 2. Zajęcia kształtujące u uczniów kompetencje w zakresie matematyki – realizuje się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia
 3. Zajęcia kształtujące u uczniów kompetencje w zakresie przedsiębiorczości – realizuje się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia
 4. Zajęcia kształtujące u uczniów kompetencje w zakresie TIK – realizuje się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia

W ramach projektu w roku szkolnym 2019/2020 podniesiono kwalifikacje i kompetencje zawodowe u części nauczycieli poprzez ich udział w studiach podyplomowych i szkoleniach. Ponadto we wszystkich szkołach podstawowych objętych projektem powstały nowe pracownie komputerowe.

Projekt jest realizowany z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Ze względu na uczęszczanie do szkół uczniów z niepełnosprawnością oraz możliwość przyjmowania w przyszłości  takich uczniów, przy realizacji projektu, szkoły wprowadzą dostosowania odpowiednie dla osób niepełnosprawnych np. dostęp do pracowni, rozmieszczenie i funkcjonalność zakupionego sprzętu do pracowni komputerowych z możliwością używania go przez osoby niepełnosprawne.  W trakcie realizacji projektu będzie przestrzegana zasada równości płci i niedyskryminacji.