30-05-2023r. |
Imieniny obchodzą: Feliksa, Ferdynanda, Zdzisława

szukaj:

Jesteś tutaj: Strona Główna » O szkole » Projekty Edukacyjne » Indywidualizacja z Gminą Tomaszów Maz.

Indywidualizacja z Gminą Tomaszów Maz.

14-12-2012

                                                                                          

 

 

Człowiek – najlepsza inwestycja

___________________________________________________________________

Gmina Tomaszów Mazowiecki realizuje Projekt

„Indywidualizacja z Gminą Tomaszów Mazowiecki”

w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty”,
Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 15.10.20212 r. Gmina Tomaszów Mazowiecki podpisała umowę z Województwem Łódzkim o dofinansowanie w/w projektu.

Kwota dofinansowania wynosi 155.765,00 PLN.

 

W okresie od 3.12.2012 r. do 31.05.2013 r. w Szkole Podstawowej w Smardzewicach odbywały się zajęcia w ramach projektu „Indywidualizacja z Gminą Tomaszów Mazowiecki”. Beneficjentem Projektu jest Gmina Tomaszów Mazowiecki.

W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia dla 35 uczniów:

  • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 

 

Zajęcia prowadzone były z uczniami klasy I Szkoły Podstawowej  – 4 chłopcami. Uczniowie zostali zakwalifikowani na te zajęcia w minionym roku szkolnym na podstawie obserwacji i badań diagnostycznych, dokonanych przez wychowawczynię grupy przedszkolnej 6-latków oraz na podstawie opinii i wskazówek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Maz., dotyczących przebadanych przez nią dwóch uczniów. Realizacja projektu w tej grupie zakończyła się dnia 08.05.2013 r. Przeprowadzonych zostało 30 godzin zajęć, podczas których uczestnicy poszerzali i doskonalili swe umiejętności dotyczące orientacji przestrzennej, rozróżniania figur geometrycznych, dokonywania operacji na zbiorach i kształtowania pojęcia liczby oraz wiadomości praktycznych. Atrakcyjność zajęć niewątpliwie podniosły pomoce dydaktyczne w postaci gier i plansz. One też przyczyniły się do efektywności zajęć oraz pozwoliły uczniom przekonać się, że nauka w szkole może być ciekawa.

W wyniku realizacji programu uczniowie, uczęszczający na zajęcia, poczynili wyraźne postępy, bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

 

  • rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych

– ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno -przyrodniczych.

Zajęcia obejmowały zakres materiału wykraczający poza treści nauczania przewidziane dla tej grupy uczniów, czyli klasy III szkoły podstawowej. Z tej formy skorzystało 5 uczniów.

Pomoce dydaktyczne pozyskane w ramach programu ułatwiły i uatrakcyjniły zajęcia. Dzieci bardzo chętnie korzystały z zestawu do hodowli roślin „Doświadczenia botaniczne”. Założyły mini hodowlę kukurydzy, fasoli i słonecznika. Obserwowały kiełkowanie roślin, ich wzrost oraz reakcję na brak podstawowych czynników niezbędnych do prawidłowego wzrostu rośliny. Mikroskop, ulubiona pomoc dydaktyczna pozwoliła dzieciom odkryć bogactwo mikroświata. Przekonały się jak złożone są organizmy żywe, czego nie można dostrzec gołym okiem. Mikroskop rozbudził w nich zainteresowanie światem zwierzęcym i roślinnym. Interaktywny organizm człowieka, anatomiczny model człowieka, to z kolei świetne pomoce dydaktyczne w przekazywaniu wiedzy z dziedziny anatomii człowieka. Dzieci poprzez zabawę poznały zasady funkcjonowania narządów wewnętrznych człowieka, oraz ich rolę w organizmie.

Ta wiedza z pewnością przyda im się na dalszym etapie edukacyjnym i pozwoli na osiąganie bardzo dobrych wyników w nauczaniu biologii. Uczniowie rozwijali również wiedzę matematyczną. Doskonalili umiejętność liczenia, rozwiązywali zadania nietypowe, przygotowywali się do konkursu matematycznego „Kangurek”, w którym uzyskali zadawalające wyniki.

 

  • rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – języki obce (język angielski)

W zajęciach koła aktywnie uczestniczyli uczniowie klasy I i II ( 2 dziewczynki i 5 chłopców). Zgodnie z planem dzieci nauczyły się śpiewać piosenki, które prezentowane były podczas przedstawień powitalnych i pożegnalnych uczniów z Irlandii, Włoch i Portugalii. Dzieci mogły też sprawdzić swoje umiejętności językowe podczas spotkań z grupą studentów z USA. Czas poświęcony na umiejętności komunikacji w języku angielskim zaowocował. Dzięki pomocom dydaktycznym pozyskanym w ramach programu, dzieci znacznie wzbogaciły swoje słownictwo w bardzo naturalny dla ich grupy wiekowej sposób. Stosowanie ćwiczeń matematycznych na zajęciach spowodowało, że dzieci chętniej i szybciej wykonują działania matematyczne w języku angielskim. Dzięki dodatkowym zajęciom uczniowie pokonali barierę wstydliwości używania języka – chętnie wypowiadają się z użyciem prostych wyrażeń.

W ramach projektu uczniowie wzięli udział w kampanii społecznej pt. „Język to podstawa. Ucz się języków”.

 

  • rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie

( 2 grupy- w sumie 16 osób)

Zgodnie z założeniami programu zostały podjęte działania, które mają na celu rozwijanie i pielęgnowanie uzdolnień plastycznych dzieci, wyobraźni i twórczego myślenia.
W trakcie realizacji zajęć uczestnicy spotkań zgłębiali wiedzę w zakresie środków wyrazu plastycznego i technik plastycznych.

Wykonano prace z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych: farby kri kra krea,  magiczne kredki, masę solną, papier, sznurek, nitkę, koronki, bibułę, krepinę, koło do malowania. Nieodłącznym elementem wykonywanych prac plastycznych było łączenie treści plastyki z innymi dziedzinami sztuk, np. muzyką, zjawiskami przyrodniczymi i społecznymi.

 

  • logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

Terapię logopedyczną prowadzono dla 2 uczniów z klasy I oraz 1 ucznia z klasy II, u których rozpoznany został parasygmatyzm. Przyniosła oczekiwane efekty.

Uczniowie poddani zostali ćwiczeniom oddechowym, słuchowym, usprawniającym motorykę narządów mowy, utrwalającym wywołaną głoskę, poprawiającym artykulację i rozumienie mowy. W trakcie zajęć wywołane i utrwalone zostały kolejne głoski szeregu szumiącego cz i .

 

Podczas wszystkich zajęć nauczyciele wykorzystywali pomoce zakupione w ramach projektu, co zdecydowanie podnosiło atrakcyjność i walory edukacyjne spotkań. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich spotkaniach, dlatego zrealizowano  założone cele. Przebieg zajęć dokumentowany był w dziennikach lekcyjnych. Odbywały się także obserwacje zajęć przez wicedyrektora, (po dwa razy każdy rodzaj zajęć). Na bieżąco monitorowano frekwencję dzieci, ich odczucia oraz oczekiwania rodziców.

Każdy z opiekunów wypracował wymagane planem 30 godzin, ale ze względu na zainteresowanie dzieci, zajęcia są nadal kontynuowane. Zakłada się nawet kontynuację w roku szkolnym 2013/2014.

styczeń 2012 030z 2013-03-27 13.33z 2013-04-03 13.25.52z 2013-04-03 13.25z

 

IMG_3806z IMG_3816zstyczeń 2012 010z styczeń 2012 031z